PRK LASEK epi-LASIK

PRK (photorefractieve keratectomie) is de eerste techniek die gebruik maakte van de excimerlaser om bijziendheid weg te werken. Deze toepassing gaat terug tot 1987. Gaandeweg is deze techniek verder op punt gezet en is men erin geslaagd om de littekenreactie die resulteert in haze, beter onder controle te houden.

De kostprijs van PRK,LASEK en epi-LASIK kan u vinden door hier te klikken.

PRK, LASEK of epi-LASIK bestaat uit twee stappen.

 1. De eerste stap bestaat uit het losmaken van het oppervlakkig velletje van het hoornvlies, ook epitheel genoemd.
 2. De tweede stap is het op vorm brengen van het hoornvlies door de excimerlaser. Deze stap werd reeds uitvoerig beschreven in de pagina over laserbehandelingen.

PRK LASEK en epi-LASIK verschillen enkel in de eerste stap, met name in de manier waarop het epitheel wordt losgemaakt en (doorgaans) wordt verwijderd.

Deze technieken impliceren een langduriger en pijnlijker herstel, maar bieden toch een aantal onmiskenbare voordelen ten opzichte van LASIK. In sommige gevallen kunnen deze voordelen belangrijk zijn. Deze voordelen zijn:

 • De stevigheid en de kwetsbaarheid van het oog komen niet of toch minder in het gedrang dan bij LASIK.
 • Het is toepasbaar bij dunner hoornvlies.
 • Er zijn geen risico’s bij het snijden of , laattijdig, tot accidenteel verplaatsen van een flap. Dit laatste kan van belang zijn bij beoefenaars van contactsporten.

Lange termijn studies geven aan dat zij ook minder aberraties veroorzaken, indien zij worden toegepast bij lage of matige myopie. Dit verklaart waarom voor kleine afwijkingen wereldwijd terug meer PRK, LASEK of epi-LASIK wordt uitgevoerd dan pakweg 10 jaar geleden. Actueel blijft LASIK de voorkeurstechniek voor hogere afwijkingen en voor verziendheid (hypermetropie), vermits PRK, LASEK en epi-LASIK bij hoge afwijkingen of bij verziendheid door mogelijke littekenvorming kan leiden tot vermindering van het effect van de behandeling en tot haze. Voor een lagere graad van myopie, al dan niet met astigmatisme,  is PRK, LASEK of epi-LASIK zeker het overwegen waard. PRK, LASEK of epi-LASIK veroorzaken ook minder last van droge ogen dan de LASIK technieken

PRK

Bij PRK wordt het epitheel (het oppervlakkig velletje van het hoornvlies) verwijderd  met behulp van een toestel dat sterk gelijkt op een  elektrische roterende tandenborstel. Dit borsteltje verwijdert aldus het oppervlakkig velletje op louter mechanische wijze en zal doorgaans ook een groter oppervlak aan epitheel wegnemen dan wat strikt genomen nodig is. Uiteraard zal een wat grotere wonde ook wat meer tijd vergen om terug dicht te LASEK alcohol impregnatiegroeien.

LASEK

Bij LASEK wordt niet gesneden, maar wordt het oppervlakkig velletje losgeweekt met behulp van alcohol. Hiervoor wordt een holle cilinder op het hoornvlies aangebracht, die gevuld wordt met alcohol en die iets minder dan een halve minuut ter plaatse wordt gehouden. Hierna kan het epitheel heel eenvoudig met een spateltje worden verwijderd. Dit losmaken van het epitheel is vrij van risico. Het gebruik van alcohol laat toe het epitheel als een tapijtje opzij te leggen, en eventueel na de laserbehandeling terug op zijn plaats te leggen. Dit laatste is echter overbodig gebleken, vermits de met alcohol doorweekte celletjes uiteindelijk toch afsterven en vervangen worden door nieuwe celletjes. Het voordeel van deze techniek is dat de verwekte wonde niet groter is dan nodig en dus sneller geneest.

epi-LASIK gebauerEpi-LASIK

Bij epi-LASIK worden de oppervlakkige celletjes door middel van een speciaal toestel, een keratoom verwijderd. De keratoom is net hetzelfde toestel dat gebruikt worden voor het maken van de flap bij LASIK. Bij epi-LASIK wordt geen gebruik gemaakt van een scherp oscillerend mes, maar van een stompe variant, "separator" genaamd. Hiervoor wordt het oog eerst vastgezogen door een zuigring, waarna de keratoom in beweging komt en over het hoorvlies glijdt. Het is de bedoeling dat de stompe rand van de "separator" geen insnede maakt, maar het epitheel op een stompe wijze los klieft. Toch is het al voorgevallen dat de botte separator te diep ging en beschadiging van het oppervlak van het hoornvlies heeft teweeg gebracht. Deze techniek houdt dus meer risico in dan PRK of LASEK.

Verder verloop.

Het verdere verloop is bij PRK LASEK en epi-LASIK identiek.

Na het losmaken, opzij leggen en (of) verwijderen van het oppervlakkig velletje wordt het oppervlak, dat door de laser behandeld zal worden, goed droog gemaakt. Pas dan wordt de laser geactiveerd. Van zodra de laser zijn pulsen heeft afgegeven voor de vereiste ablatie, is de laserbehandeling afgelopen. De Wavelight Eye Q400 laser heeft ongeveer 20 seconden nodig om  4 Dioptrie bijziendheid weg te nemen. Oudere lasers zullen meer tijd nodig hebben. Na de laserbehandeling wordt een contactlenzen aangebracht, waardoor het contact met de lucht vermeden wordt en waardoor er minder pijn optreedt. Na een 4-tal dagen wordt deze lens verwijderd, waarbij nog twee dagen ongemak kan optreden. Vanaf dat ogenblik zal de gezichtsscherpte snel terugkomen. 7/10 na 1 week, 9/10 na twee weken is te verwachten. Na 4 maand zijn de resultaten bij PRK, LASEK of epi-LASIK minstens even goed als bij LASIK voor zover deze werden uitgevoerd voor lichtere afwijkingen.

Meestal wordt de eerste week na de ingreep nog geen behoorlijk zicht gehaald. Bij het plannen van de activiteiten zal hiermee rekening moeten gehouden worden. Na 1 week kunnen de meeste activiteiten hervat worden. Na twee weken is het zicht voldoende voor alle activiteiten. Meestal is men na 1 maand ook vrij van druppels. Van zodra de wonde gesloten is, mag er gezwommen worden.

Mogelijke verwikkelingen

Verwikkelingen eigen aan de oppervlakte technieken PRK, LASEK of epi-LASIK

 • Pijn.
  Vermits na het uitvoeren van de operatie er een wonde op het oppervlak van het oog aanwezig is. Is pijn aan de ogen, gedurende de eerste dagen volgend op de ingreep de regel. De ernst van de pijn is individueel verschillend en kan variëren van "enig ongemak" gedurende een 2-tal dagen, over matige pijn gedurende een 4-tal dagen tot uitzonderlijk hevige pijn. Deze pijn verdwijnt evenwel steeds van zodra het epitheel dicht gegroeid is. Meestal is er op dat ogenblik nog geen goed zicht omdat het dichtgegroeide epitheel de eerste dagen nog niet echt mooi glad effen is. Dit laatste vergt enkele extra dagen.
 • Haze
  Vorming van haze komt enkel bij de oppervlakte behandelingen voor: bij PRK LASEK of epi-LASIK. Ze is vooral voor de oogarts verontrustend, maar voor de patiënt vaak niet op te merken. Ze bestaat uit een doorgaans geringe vertroebeling van het behandelde gedeelte van het hoornvlies. Deze vertroebeling wordt belangrijker naargelang de optische zone dieper in het hoornvlies is uitgewerkt; dit wil dus zeggen dat deze vertroebeling duidelijker is bij grotere en diepere lasercorrecties. Doorgaans is deze vertroebeling weinig uitgesproken, en vermindert deze bovendien in de loop van de maanden volgend op de ingreep, zodanig dat dit slechts zelden een probleem stelt, behalve in de gevallen van hoge bijziendheid of verziendheid. Het probleem van haze kan door gebruik van druppels (Mitomycin-C) beter onder controle worden gehouden. Ook inname van vitamine C remt de vorming van haze.
 • Infectie
  Vermits na dit soort operatie er gedurende meerdere dagen een open wonde is, is er een risico op infectie van de wonde. Nu is het zo dat het hoornvlies niet zo gemakkelijk infecteert. Deze verwikkeling is dus uitzonderlijk (minder dan 1 op 1000), maar kan zeer ernstige gevolgen hebben (meer...).

Verwikkelingen eigen aan de excimerlaserbehandeling

Deze verwikkelingen, met name onder- of overcorrectie, incorrect centreren of incorrect instellen van de as van de cilinder,het centraal eiland, waarnemen van strooilicht, verminderd gezichtsvermogen bij duisternis en ectasie van de cornea worden op een andere plaats in deze website beschreven (klik hier). De ectasie van de cornea komt minder frequent voor na PRK, LASEK of epi-LASIK dan na de gewone LASIK.

Herbehandeling

Herbehandeling bij LASEK is mogelijk, maar opnieuw tijdelijk even hinderlijk als de eerste behandeling.